NATJEČAJ - Dječji vrtić Radost Ludbreg

NN 119/2019 (6.12.2019.), NATJEČAJ - Dječji vrtić Radost Ludbreg

Klasa: 601-02/19-03/11

Urbroj: 2186-12-13-01-19-2 od 3. XII. 2019.    (7344)

Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13) i članka 38. Statuta Dječjeg vrtića Radost Ludbreg, Upravno vijeće objavljuje

NATJEČAJ

za ravnatelja/icu Dječjeg vrtića Radost Ludbreg.

Uvjeti:

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja, osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj/ica se imenuje na četiri godine.

Uz pisanu prijavu na natječaj je potrebno priložiti sljedeće dokaze (u neovjerenom presliku):

– dokaz o stručnoj spremi, preslik

– dokaz o položenome stručnom ispitu, za kandidate koji su radni odnos u predškolskoj ustanovi zasnovali nakon 18. 12. 1997. godine

– dokaz o radnom stažu – elektronički zapis o stažu HZMO-a, ne stariji od 30 dana

– dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnicu – preslik

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od dana objave natječaja)

– uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak na neko od djela navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od dana objave natječaja)

– životopis.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužne su dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova koje ispunjavaju propisane uvjete.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017) dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužna je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju dostupni na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.

Prijave na natječaj kandiati moraju poslati na adresu: Dječji vrtić Radost Ludbreg, Augusta Šenoe 4, 42230 Ludbreg, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, web-stranici Dječjeg vrtića Radost Ludbreg, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/icu«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke o odabiru kandidata, na web-stranici www.vrticradost.com, pod Natječaji.

Dječji vrtić Radost Ludbreg